Najdi co hledáš:

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELI PROSTŘEDNICTVÍM ESHOPU NA STRÁNCE WWW.MOWEMENT.CZ

obchodní společnosti

 

Mowement Sportswear s.r.o.

se sídlem: Koněvova 141, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 06169457

DIČ: CZ06169457

zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka C 277397

 

Zde stáhneš formulář k odstoupení od smlouvy.

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mowement Sportswear s.r.o., se sídlem Koněvova 141, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 06169457, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka C 277397 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mowement.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Zbožím se v kupní smlouvě i v těchto obchodních podmínkách rozumí hmotný i nehmotný předmět koupě (věc).

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.mowement.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jedná-li při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Se zněním obchodních podmínek má kupující možnost se seznámit na webové stránce a nejpozději rovněž před odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy). Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek, jejichž nedílnou součástí jsou mj. povinná sdělení před uzavřením smlouvy a že s nimi výslovně souhlasí, jejich ustanovením rozumí a bere jejich obsah v plném rozsahu na vědomí.

 

Zpět na začátek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu také umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Zpět na začátek.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá či poskytne zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (to se netýká nákladů spojených s dopravou a balením zboží). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající si pro účely aplikace čl. 3.9. obchodních podmínek rovněž vyhrazuje právo změny ceny zboží.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji a objednávám“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přílohou přijetí objednávky (potvrzení o uzavření kupní smlouvy), je aktuální znění obchodních podmínek, a to případně ve formě elektronického (hypertextového) odkazu.

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy a kupujícím učiněnou objednávku stornovat v případě, že bude prodávajícím po uzavření kupní smlouvy dodatečně zjištěno, že:

3.9.1. zboží nemůže být z objektivních důvodů dodáno v množství a kvalitě určeným smlouvou (zejm. v případě, že se zboží již přestalo vyrábět a skladové zásoby byly použity k uspokojení před objednávkou kupujícího zadaných objednávek);

3.9.2. cena zboží uvedená na webové stránce byla chybně zadána (zobrazena) v systému webového rozhraní obchodu.

 

Zpět na začátek.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně platební kartou;

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.3.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího je cena splatná do 10 dní od uzavření kupní smlouvy.

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a v tištěné podobě přiloží ke zboží.

4.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží; to platí i v případě, že kupující zboží nepřevezme, ačkoliv je umožněno mu s ním nakládat.

 

Zpět na začátek.

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a je-li předmětem kupní smlouvy dodávka několika druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží (části).

5.2.  Odstoupení musí kupující zaslat na kontaktní adresu prodávajícího (adresu provozovny, příp. emailovou adresu info@mowement.cz). K odstoupení od kupní smlouvy smí kupující rovněž využít vzorového formuláře k odstoupení, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Ve vzorovém formuláři je kupující povinen vyplnit údaje sloužící k jeho identifikaci a identifikaci kupní smlouvy a zboží; kupující odpovídá za úplnost a srozumitelnost vyplnění formuláře.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.3.1. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

5.3.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.4.  V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí kupující prodávajícímu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na vlastní náklady. Kupující je povinen hradit náklady navrácení zboží rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, nepoškozené, čisté a neopotřebené, je-li to možné, v původním obalu. Vrácením zboží se rozumí převzetí vráceného zboží prodávajícím.

5.5.    V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu stejným způsobem, jakým došlo k její úhradě kupujícím. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.    Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či jiným způsobem nebyla snížena jeho hodnota vzhledem k předpokládanému dalšímu prodeji zboží.

5.7.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či byla jiným způsobem snížena jeho hodnota vzhledem k předpokládanému dalšímu prodeji zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.    Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující nevrátí poskytnutý dárek, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu škody tím vzniklé. Výše škody bude v takovém případě odvozena od běžné ceny podobného zboží na trhu ke dni odstoupení od kupní smlouvy. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Zpět na začátek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě osobního odběru smí zboží převzít pouze kupující, který je povinen se prokázat platným identifikačním dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

6.3. Má-li prodávající zboží odeslat prostřednictvím kupujícím zvoleného dopravce, splní prodávající povinnost odevzdat zboží kupujícímu předáním zboží prvnímu dopravci.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat poplatek za dopravu a balné ve výši 150 Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých) a současně je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.5.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.    Při převzetí zboží od pře